Døgnvagt
Service & support

Der opkræves et gebyr for at benytte vores døgnvagt

Kontakt mig
347

Salgs- og leveringsbetingelser

1. Anvendelse

Nedenstående betingelser er gældende for alle tilbud og leverancer fra og alle ordre til CS electric A/S (herefter kaldet sælger). Alle andre betingelser, bl.a. sådanne, som fremkommer i købers ordre eller lignende, er ikke bindende, uden at særskilt skriftlig aftale foreligger.

2. Tilbud og ordre

Skriftlige tilbud er bindende i 30 dage fra tilbudsdato, med mindre andet er anført i tilbuddet. Tilbud fremsættes med forbehold for mellemsalg. Modtaget ordre er først bindende for sælger, når ordrebekræftelse er afgivet, eller ordren er effektueret. Sælger forbeholder sig ret til at ændre en afgiven ordrebekræftelse, hvis der indtræffer kurs- eller prisændringer i forhold til oplyst basiskurs eller lignende fra sælgers leverandører, ligesom der tages forbehold for eventuel opnåelse af importtilladelse. Det samme gælder også ved lønnede leverancer med hensyn til den del af leverancen, som på tidspunktet for en eventuel regulering endnu ikke er leveret og i tilfælde af ændrede satser for told, moms og andre afgifter.

3. Priser

Alle priser er ab sælgers adresse, ekskl. moms og leveringsomkostninger og andre udgifter.

4. Levering

Levering sker ab sælgers lager. Aftale om leveringstid træffes i forbindelse med købets indgåelse. Leveringstiden angives særskilt på ordrebekræftelsen.

Den opgivne leveringstid er kun tilnærmelsesvis, og sælger er i enhver henseende uden ansvar for indtrufne forsinkelser eller leveringsmuligheder, uanset disses art og uanset om disses forhold kan tilskrives sælger. I tilfælde af overskridelse af den fastsatte leveringstid er sælger forpligtet til senest 14 dage efter fra køber at have modtaget skriftlig forespørgsel om, hvorvidt levering vil kunne finde sted, at give køber meddelelse herom med angivelse af det forventede leveringstidspunkt. Køber kan i intet tilfælde kræve erstatning på grund af for sen levering.

Som følge af CORONAVIRUS (COVID-19) og idet dennes potentielle udvikling, omfang og indflydelse er uforudsigelig og kan påvirke opfyldelsen af Sælgers forpligtelser i henhold til tilbud og/eller ordrebekræftelser, afgives Sælgers tilbud og ordrebekræftelser med følgende forbehold: Såfremt sælgers opfyldelse af forpligtelser bliver forsinket, forhindret eller bliver urimeligt byrdefuldt på grund af eller relateret til COVID-19 (og uanset om dette ville udgøre Force Majeure eller kan betragtes som påregneligt) fraskriver Sælger sig ethvert ansvar for manglende opfyldelse af sine forpligtelser, indtil det tidspunkt, hvor en sådan opfyldelse igen er mulig og inden for rimelighedens grænser. En sådan situation kan f.eks. opstå, hvis Sælgers arbejdsstyrke påvirkes af COVID-19, f.eks. i form af karantæner, rejsebegrænsninger eller lignende omstændigheder, eller hvis Sælger med rimelighed ikke er i stand til at købe eller levere de produkter, der er bestilt, eller i tilfælde af prisforhøjelser på grund af eller relateret til COVID-19.

5. Leveringsomfang

Leverancen omfatter kun de i tilbud respektive ordrebekræftelse udtrykkeligt nævnte produkter og ydelser.

Data i prospekter og på tegninger samt tekniske specifikationer og lignende, betragtes kun som vejledende og er ikke bindende for sælger.

6. Kontroleftersyn

Ved køb af maskinstyringer eller delkomponenter, hvor køber selv foretager installation, montering og opstart, tilbyder sælger et kontroleftersyn inden for de første 2 måneder efter levering. Sælger vælger selv dato og tidspunkt for kontroleftersynet. Hvis der konstateres fejl og mangler ved installationen, vil sælger påpege dette, men sælger ændrer kun på installationen mod betaling af materialer og tidsforbrug.

7. Betalingsbetingelser

Betaling erlægges netto kontant ved levering, med mindre andet er aftalt eller fremgår af tilbud/faktura. Sælger er berettiget til at beregne renter efter forfaldstid med 2% pr. påbegyndt måned. Køber er uberettiget til at tilbageholde betaling eller foretage modregning for påståede fordringer, der ikke skriftligt er anerkendt af sælger. Såfremt køber ikke overholder de aftalte bestemmelser om betaling, er sælger ikke forpligtet til yderligere levering.

8. Ejendomsforbehold

Alle varer sælges og er solgt med det forbehold, at ejendomsretten først overgår til køber, når varen og andre omkostninger er betalt fuldt ud.

9. Mangler

Når køber har modtaget varerne, er han forpligtet til straks at undersøge leverancen. Reklamation over fejl og mangler skal ske straks og senest 8 dage efter modtagelsen.

10. Reklamation

Sælger yder en reklamationsfrist på 12 måneder ved normal drift, regnet fra leveringsdatoen. Sælgers garantiforpligtelse er begrænset til mangler, som opstår under de i aftalen forudsatte forhold og ved korrekt anvendelse. Forpligtelsen omfatter ikke mangler som skyldes mangelfuld vedligeholdelse eller forkert montering fra købers side i strid med sælgers instruktion eller ændringer foretaget uden sælgers skriftlige godkendelse, eller reparationer som køber har udført på fejlagtig måde. Sælgers forpligtelser omfatter ikke skader som følge af usædvanlig brug eller overlast, ligesom de ikke omfatter normal slitage og forringelse.

Sælger kan forlange, at køber returnerer varen med en redegørelse for manglen.

Sælger kan frit vælge mellem at foretage ombytning, reparation eller ændring af de leverede varer ved fabrikations- og materialefejl.

I tilfælde af reparation på sælgers værksted, sker forsendelse på købers regning og risiko, mens forsendelse til købers adresse går for sælgers regning men købers risiko.

Ethvert krav udover hvad der omfattes af de ovenfor nævnte forpligtelser, så som forholdsmæssig afslag, ophævelse af aftalen samt krav på erstatning – herunder for direkte eller indirekte tab – er sælger uvedkommende. Det samme gælder ved manglens konstatering.

11. Returvarer

Returvarer modtages kun af sælger for varer der føres på lager og kun efter forudgående aftale. Varerne skal sendes franco til sælger i originalemballage og fremkomme i hel og ubeskadiget stand. Kreditnotaer på returvarer udstedes med fradrag af 15% af fakturabeløbet. Specielt bestilte varer tages ikke retur.

12. Produktansvar

For skader forvoldt af defekter ved det leverede på personer eller ting er sælger kun ansvarlig, såfremt det kan bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af sælger eller andre som han har ansvaret for. Den enkelte skade kan ikke overstige kr. 5.000.000,00 for personskade og kr. 250.000,00 ved tingskade pr. skadebegivenhed. Sælger er under ingen omstændigheder ansvarlig for simpel uagtsomhed og køber har bevisbyrden, såfremt han ønsker at påberåbe sig, at sælger har handlet groft uagtsomt. Sælger har i intet tilfælde ansvar for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Bliver sælger pålagt et ansvar i forbindelse med køberens brug af de leverede varer – herunder videresalg – er køber pligtig til at holde sælger skadesløs i det omfang, et sådant ansvar rækker ud over de fastsatte grænser for sælgers ansvar. Køber er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav mod sælger i anledning af de leverede varer. Sælger kan kræve at gøre sig bekendt med købers produkt-ansvarsforsikring.

Køber har pligt til straks at underrette sælger, såfremt der rejses et produktansvar imod ham.

13. Særlige betingelser

I det omfang ovennævnte betingelser ikke er dækkende, henvises der til Nordiske Standardbetingelser NLM 94.